Do lepszego funkcjonowania serwisu wykorzystujemy pliki cookie. Jeżeli zgadzasz się na to kliknij przycisk "Akceptuję". Jeśli się z tym nie zgadzasz możesz opuścić stronę lub dostosować swój wybór.


ustawienia

Polityka prywatności

Kiedy odwiedzasz jakąkolwiek witrynę internetową, może ona przechowywać lub pobierać informacje za pośrednictwem przeglądarki, zwykle w postaci plików cookie. Ponieważ szanujemy Twoje prawo do prywatności, możesz nie zezwalać na gromadzenie danych z niektórych rodzajów usług. Jednak odmowa zezwolenia na te usługi może wpłynąć na odbiór strony.

  • Statystyki Google Analytics
    Zbieramy informacje statystyczne o użytkownikach odwiedzających daną witrynę. Są to ogólne dane o liczbie odwiedzin, lokalizacji, czy np. źródła wejścia na stronę. Dane te służą jedynie do oceny jakości serwisu i nie są udostępniane żadnemu zewnętrznemu podmiotowi.
    WYMAGANE
  • Facebook Pixel
    Zbieramy informacje statystyczne o użytkownikach odwiedzających daną witrynę. Są to ogólne dane o liczbie odwiedzin, lokalizacji, czy np. źródła wejścia na stronę. Dane te służą jedynie do oceny jakości serwisu i nie są udostępniane żadnemu zewnętrznemu podmiotowi.
    WYMAGANE

O

Obiekt budowlany

Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość te...

czytaj

Obiekt liniowy

Obiekt liniowy - należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wra...

czytaj

Obiekt małej architektury

Obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże pr...

czytaj

Obiekt mostowy

Obiekt mostowy - budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko ...

czytaj

Obszar analizowany

Obszar analizowany - należy przez to rozumieć teren określony i wyznaczony granicami, którego funkcję zabudowy i zagospodarowania oraz cechy zabud...

czytaj

Obszar metropolitalny

Obszar metropolitalnym - należy przez to rozumieć obszar wielkiego miasta oraz powiązanego z nim funkcjonalnie bezpośredniego otoczenia, ustalony w konce...

czytaj

Obszar oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, w...

czytaj

Obszar ograniczonego użytkowania

Obszar ograniczonego użytkowania - rozumie się przez to obszary tworzone na podstawie przepisów o ochronie środowiska;

Źródło: Ust...

czytaj

Obszar problemowy

Obszar problemowy - należy przez to rozumieć obszar szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów prz...

czytaj

Obszar przestrzeni publicznej

Obszar przestrzeni publicznej - należy przez to rozumieć obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakoś...

czytaj

Ochrona drogi

Ochrona drogi - działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego zniszczenia drogi, obniżenia klasy drogi, ograniczenia jej funkcji, niewłaści...

czytaj

Oczko wodne

Oczko wodne - rozumie się przez to naturalne śródpolne i śródleśne zbiorniki wodne o powierzchni do 1 ha, niepodlegające klasyfikacji gleb...

czytaj

Odnawialne źródło energii

Odnawialne źródło energii – należy przez to rozumieć odnawialne źródło energii, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia ...

czytaj

Ograniczone prawa rzeczowe

Ograniczone prawa rzeczowe -

Art. 244. 
§1. Ograniczonymi prawami rzeczowymi są: użytkowanie, służebność, zastaw, spółd...

czytaj

Określanie wartości nieruchomości

Określanie wartości nieruchomości - należy przez to rozumieć określanie wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nie...

czytaj

Operat opisowo-kartograficzny

Operat opisowo-kartograficzny - rozumie się przez to bazę danych ewidencyjnych, utworzoną z wykorzystaniem wyników prac geodezyjnych wykonanych w p...

czytaj

Operat szacunkowy

Operat szacunkowy
1. Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.
1a. Organ ad...

czytaj

Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego Zasobu

1. Z zastrzeżeniem ust. 2, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi w odniesieniu do nieruchomości Zasobu wykorzystywanych:
1) &...

czytaj

Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

1. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustala się według stawki procentowej od ceny nieruchomości gruntowej określonej zgodnie z art. 67.
2....

czytaj

Organizacje zawodowe

Organizacje zawodowe - należy przez to rozumieć utworzone, zgodnie z przepisami o stowarzyszeniach, stowarzyszenia i związki stowarzyszeń zrzeszające os...

czytaj

Osnowy geodezyjne

Osnowy geodezyjne - rozumie się przez to usystematyzowane zbiory jednoznacznie identyfikowalnych punktów, które zostały oznaczone w terenie z...

czytaj

Osoba bliska

Osoba bliska - należy przez to rozumieć zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz ...

czytaj

Wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego.